October 20, 2017

Career

ขอบเขตของโครงการนักศึกษาฝึกงาน

ขอเชิญนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องการประสบการณ์การผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต ในสาขาดังต่อไปนี้:

 • Application Developer
 • Technical Support
 • Sales Marketing

เพื่อพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงานนอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากบริษัทหลังจากผ่านการฝึกงาน

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารแได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า สามารถทำงานเป็นทีมได้ และต้องการเรียนรู้งานด้านระบบไอที และ network

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงาน
 • นักศึกษาฝึกงานอาจกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

วิธีการสมัคร

 1. ต้องให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะขอฝึกงาน กับ บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทคจำกัด
 2. กรอกใบสมัครฝึกงาน
 3. นักศึกษาต้องทำ Resume แนะนำตัวแนบรูปถ่ายพร้อมเล่าประวัติส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่อยากจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ
 4. ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอฝึกงานได้ที่ E-mail : info@sense-infotech.com และ tanthip@sense-infotech.com หรือ ติดต่อโดยตรงที่แผนกบุคคล 02 6188638
 5. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอบรับนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น

 

ใบสมัครฝึกงาน Sense Info Tech